BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494745

Data: 15 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 27/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
Uchwała nr 27/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 stycznia 2003 r.


w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 156, poz.1300, Nr 200, poz.1685, Nr 213, poz.1802 i Nr 214, poz.1806) oraz art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Ustalić harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok zgodnie z załączonymi zestawieniami.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o harmonogramie określonym w § 1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


Zasadność podjęcia niniejszej uchwały określa zapis zawarty wart. 29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych; "Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego".
Ww. harmonogram opracowano na podstawie projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na
rok 2003.Starosta
Leonard Maciejewski