BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496831

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 274/2004
Dotyczy: przejęcia wskazanego majątku po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu i przekazania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr 274/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2004 r.


w sprawie: przejęcia wskazanego majątku po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu i przekazania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz Uchwały Nr XXXIV/267/2002 r. Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przejąć wskazany majątek po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu i przekazać go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Na mocy Uchwały nr 218/2004 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 kwietnia 2004r. wyrażono zgodę na likwidację Gospodarstwa Pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. W związku ze zmniejszającym się naborem do Zespołu Szkół Ponadgirnnazja1nych w Kruszwicy na kierunki: samochodowy, mechaniczny i stolarski, maszyny i urządzenia potrzebne do praktycznej nauki zawodu stają się zbyteczne, ponieważ podobnego typu sprzęt jest na wyposażeniu Warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. Na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym z późn. zm. Zarząd Powiatu upoważniony jest do gospodarowania mieniem powiatu. W związku z powyższym należy dokonać przejęcia i przekazania wskazanych maszyn i urządzeń do innych jednostek organizacyjnych po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski