BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 505573

Data: 8 lipca 2004 r.
Nr uchwały: 278/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.
Uchwała nr 278/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 lipca 2004 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) w związku z § 7 ust.2 uchwały nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. przyjętym uchwałą nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. (z późn. zm.) w ten sposób, iż:
1. w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,80.968.025,- zł " zastąpić kwotą ,,81.086.995,- zł"
2. w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,83.968.025,- zł" zastąpić kwotą ,,84.086.995,- zł"

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.-3011/27/2004 z dnia 25 czerwca br. dokonano:
a) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 11.580,- zł w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85212 "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", § 2110 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" na zabezpieczenie wypłat świadczeń rodzinnych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
O ww. kwotę zwiększono planowane wydatki w dziale i rozdziale jw.
b) zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 27.610,- zł w dziale 852 "Pomoc społeczna, rozdziale 85216 "Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze", § 2110 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" w związku z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
O ww. kwotę zmniejszono planowane wydatki w dziale i rozdziale jw.
2. Na skutek zawartych porozumień z Gminą Inowrocław w sprawie przekazania Powiatowi środków w wysokości: a) 100.000,- zł na:
. wykonanie projektu budowy chodnika dla pieszych:
- dł. 600 mb po stronie prawej ulicy Powstańców Wielkopolskich w Jaksicach na odcinku od drogi krajowej nr 25 do skrzyżowania z drogą gminną (nr działki 39/1),
- po stronie lewej ulicy Szkolnej w Jaksicach na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do skrzyżowania z drogą gminną przy cmentarzu,
. budowę zaprojektowanego chodnika przy ulicy Powstańców Wielkopolskich na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do miejsca określonego przez projektanta do wysokości otrzymanych środków,
b) 10.000,- zł na wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2033 C Cierpice - Rojewo - Inowrocław w miejscowości Orłowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2516 C Jaksice - Orłowo do skrzyżowania
z drogą gminną Orłowo - Strzemkowo,
c) 25.000,- zł na wykonanie projektu budowy chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 2567 C Sikorowo - Dulsk, długości 127 mb na odcinku od drogi gminnej Sikorowo - Jaronty do stacji diagnostycznej w miejscowości Sikorowo oraz budowę ww. chodnika i zatoki w zakresie ustalonym przez projektanta do wysokości przekazanej kwoty
dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe".
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 128 ust.l pkt.l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późno zm. ). Z powołanego przepisu wynika, iż w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa. W związku z p wyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.278.1.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 80KB
  Data dodania: wtorek, 13 lipca 2004, godz. 13:54
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.278.2.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 65KB
  Data dodania: wtorek, 13 lipca 2004, godz. 13:54
  Typ MIME: application/pdf