BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496909

Data: 14 lipca 2004 r.
Nr uchwały: 280/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na uregulowanie wzajemnych zobowiązań pomiędzy Miastem Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim w drodze porozumienia
Uchwała nr 280/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 lipca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na uregulowanie wzajemnych zobowiązań pomiędzy Miastem Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim w drodze porozumienia.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na uregulowanie wzajemnych zobowiązań wynikających z naliczenia Powiatowi Inowrocławskiemu opłaty adiacenckiej i tzw. renty planistycznej przez Prezydenta Miasta Inowrocławia oraz przejęcia gruntów przeznaczonych pod drogi do zasobu Miasta Inowrocławia za odszkodowaniem w drodze porozumienia.

§2


Wykonanie powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Prezydent Miasta Inowrocławia wystąpił do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z propozycją ugody w sprawie wyrażenia zgody na uregulowanie wzajemnych zobowiązań wynikających z naliczenia Powiatowi Inowrocławskiemu opłaty adiacenckiej i tzw. renty planistycznej przez Prezydenta Miasta Inowrocławia oraz przejęcia gruntów przeznaczonych pod drogi do zasobu Miasta Inowrocławia za odszkodowaniem w drodze porozumienia.
Prezydent Miasta Inowrocławia jest zobowiązany do naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości w związku z wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości położonej w Inowrocławiu w rejonie ulic Szymborskiej i Miechowickiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13/26 o pow. 22,5754 ha. Opłata stanowi 50% wzrostu wartości nieruchomości, którą zobowiązany jest uiścić Powiat Inowrocławski. Opłata ta będzie stanowić kwotę w wysokości: 663.064,50 zł.
W związku ze sprzedażą aktem notarialnym Rep. A-6198/2003 z dnia 30 września 2003 r. nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej, oznaczonej geodezyjnie na karcie mapy 78 jako działka nr 13/73 o pow. 0,2347 ha, której wartość wzrosła po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia w zakresie terenu położonego w obrębie ulic: Poznańskiej, Szymborskiej, Miechowickiej, Różanej, Ewy Szlburg - Zarembiny, Marii Kownackiej, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Marcina Szancera i Kornela Makuszyńskiego uchwałą nr XIX/259/00 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2000 r. ( Dz. Urz. Woj. Kuj. - POM. z dnia 27 września 2000 r. Nr 67, poz. 534) Prezydent Miasta Inowrocławia jest zobowiązany do naliczenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej zobowiązującej Powiat Inowrocławski do jej zapłaty. Opłata ta będzie stanowić kwotę w wysokości 21.622,80 zł.
Jak wynika z przedstawionych faktów wysokość zobowiązań Powiatu Inowrocławskiego wobec Miasta Inowrocław wynosić będzie łącznie 684.687,30 zł.
Na podstawie ostatecznej decyzji nr GNB-IV - 7413/63/01 z dnia 6 sierpnia 2001 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Inowrocławia w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 13/26, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, w wyniku którego nowopowstałe działki o nr: 13/56, 13/57 i 13/59 o łącznej pow. 1,8567 ha, przeznaczone pod drogi, stały się z mocy prawa, za odszkodowaniem, własnością Miasta Inowrocławia.
Art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( tj. z 2000r, Nr 46, poz. 543 z późn. zm. ) statuuje zasadę, iż odszkodowanie to winno być uzgodnione między byłym właścicielem a właściwym, organem.
Miasto Inowrocław wyraża zgodę na ustalenie odszkodowania za przejęte grunty pod drogi w wysokości 684.684,30 zł.
Tym sposobem możliwa jest kompensacja należności z tytułu odszkodowania za przejęty grunt pod drogi, opłaty adiacenckiej oraz planistycznej.
W świetle powyższych faktów podjęcie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski