BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 424467

Data: 21 lipca 2004 r.
Nr uchwały: 281/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004
Uchwała nr 281/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 lipca 2004 r.


w sprawie przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004.

Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152 i Nr 171, poz. 1663 oraz Nr 223, poz. 2215) i § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. W sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć do wiadomości zmiany w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2004 r., polegające na nadaniu nowego brzmienia w części "C" pod nazwą "Inwestycje", określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu dotyczący przyjęcia zmian w planie rzeczowo - finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004 polegających na nadaniu nowego brzmienia części "C" pod nazwą "Inwestycje" wraz z pozytywną opinią Rady Społecznej PS ZOZ zawartą w uchwale Nr XV/111/2004 z 29 czerwca 2004 r. w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo - finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004.
Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późno zm.) podmiot sprawujący nadzór dokonuje kontroli i oceny działalności zakładu opieki zdrowotnej, która obejmuje w szczególności gospodarkę finansową.
Ponadto §6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) mówi, że w ramach kontroli (..j podmiot sprawujący nadzór analizuje (..) roczny plan rzeczowo-finansowy.
Rada Powiatu w Inowrocławiu uchwałą nr XXII/164/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. upoważniła Zarząd Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej.
Plan rzeczowo - finansowy PS ZOZ w Inowrocławiu na 2004 r. został przyjęty uchwałą nr 223/2004 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo - finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2004 r. Zmiany w w/w Planie dotyczą części "C" pod nazwą "Inwestycje" i polegają na: dodaniu poz. 6.1. Zakup analizatora hematologicznego na kwotę 35 tys. zł, ze wskazaniem terminu zakończenia inwestycji na miesiąc sierpień 2004 r. oraz zastąpieniu kwoty wydatków 200 tys. zł kwotą 165 tys. zł. w poz. 7. Uzupełnienie i zakupy drobnego sprzętu medyczneg.o
Powyższe wynika z konieczności zakupu analizatora hematologicznego dla Centralnego Laboratorium Analitycznego.
Zakup aparatury był planowany w następnych latach. Jednak znaczny wzrost awaryjności posiadanego przez Zakład analizatora K 4500 powoduje, że zakup stał się konieczny w trybie pilnym. Środki finansowe na w/w aparat w kwocie 35 tys. zł pochodzą z zaplanowanych na uzupełnienie i zakupy drobnego sprzętu medycznego w kwocie ogółem 200 tys. zł.. Dlatego też ulega ona zmniejszeniu do kwoty 165 tys. zł.
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.281.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 106KB
  Data dodania: wtorek, 27 lipca 2004, godz. 14:38
  Typ MIME: application/pdf