BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 480272

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 285/2004
Dotyczy: przekazania zestawu komputerowego znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie z filią w Tarnówku na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
Uchwała nr 285/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 sierpnia 2004 r.

w sprawie przekazania zestawu komputerowego znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie z filią w Tarnówku na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 f. nr 142. poz, 1592. z 2002 f. nr 23. poz. 220. nr 62. poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. m 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. m 102, poz. 1055),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na przekazanie do Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku zestawu komputerowego, w skład którego wchodzi stacja dysków wraz z monitorem (nr inwentarzowy 6/IV/9) i drukarka (nr inwentarzowy 49/68/15) znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie z filią w Tarnówku.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie z filią w Tarnówku.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu gospodaruje mieniem powiatu.
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu z dnia 20 lutego 2002 r. nr XXXIV/267/2002 Zarząd Powiatu upoważniony jest do przejmowania j przekazywania mienia ruchomego między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Inowrocławskiego o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 15.000,000 zł.
Wartość początkowa drukarki wynosiła 291,58zł, a obecnie uległa całkowitej amortyzacji. Natomiast wartość początkowa stacji dysków wraz z monitorem wynosiła 2.936,99 zł. do dnia 31 maja 2004 r. umorzono 495,61 zł i wartość księgowa wynosi 2.441,38 zł.
Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku z filią w Piotrkowicach w chwili obecnej zamieszkuje 120 mieszkańców, zatrudnionych jest 90 osób i posiada 4 komputery, które nie zabezpieczają w pełni potrzeb w zakresie prac biurowych. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie z filią w Tam6wku zamieszkuje 42 mieszkańc6w, zatrudnionych jest 34 pracowników i wyposażony jest w 6 komputerów, a przekazanie jednego nie pogorszy dotychczasowych warw1ków pracy. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie z filią w Tarnówku wyraża zgodę na przekazanie zestawu komputerowego.
Mając na uwadze przedstawione wyżej informacje zasadne jest przekazanie przedmiotowej uchwały pod obiady Zarządu Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski