BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 495372

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 287/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie rozbiórki komina znajdującego się na terenie byłej kotłowni węglowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
Uchwała nr 287/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 sierpnia 2004 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie rozbiórki komina znajdującego się na terenie byłej kotłowni węglowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. , Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 Nr 162, poz.. 1568, z 2004 r., Nr 102 poz. 1055)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na dokonanie rozbiórki komina będącego częścią byłej kotłowni węglowej znajdującej się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu..

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Prefabrykowany komin typu KPSW - 1/1200 o wysokości 45 m został zrealizowany w 1989 r. jako część kotłowni węglowej dla celów grzewczych kompleksu oświatowo - mieszkalnego w Kościelcu. Wartość księgowa kotłowni wraz z kominem zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 15 czerwca 2000 r. znak: GKN-III-7723 -1 /7/00 wynosiła 356.250,00 złotych. W 2003 r. w ramach modernizacji ogrzewania przeprowadzono inwestycję w wyniku której wykonano indywidualne kotłownie olejowe dla szkoły i budynków mieszkalnych. Latem 2003 r. urządzenia kotłowni zostały zlikwidowane i komin nie jest eksploatowany.
Zarządzeniem Nr 23/2004 z 20 maja 2004 r. Starosta Inowrocławski powołał komisję w celu określenia wartości użytkowej komina. Komisja w sprawozdaniu z 15 czerwca 2004 r. ustaliła:
1. bezużyteczność komina z uwagi na likwidację kotłowni węglowej,
2. nikłe szanse na wykorzystanie komina. na inny cel np. maszt telefonii komórkowej z uwagi na duże koszty zmiany,
3. ślady korozji górnych segmentów płaszcza stalowego oraz rozwarstwienie i ubytki okładziny zewnętrznej cokołu fundamentu,
4. brak konserwacji i przeglądów technicznych w okresie eksploatacji.
Zdaniem komisji konieczne będzie ponoszenie kosztów na konserwacje komina np. wymianę oświetlenia. Z czasem może się on stać zagrożeniem dla otoczenia.
Z szacunkowych kalkulacji Komisji koszt rozbiórki wyniósłby około 12.000 złotych bez rozbiórki fundamentu i opracowania dokumentacji technicznej. Szacunkowa wartość odzyskanego złomu to około 10.500 złotych. Aktualnie komin wzbudza zainteresowanie firm skupujących złom, które składają propozycje rozbiórki za odzyskany materiał. Prace demontażowe powinny zostać wykonane przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót wyburzeniowych i rozbiórkowych.
Z uwagi na bardzo wyspecjalizowane działania, realny koszt rozbiórki określą oferty ewentualnych wykonawców po publicznym ogłoszeniu o zamiarze rozbiórki za odzyskany materiał z przedmiotowego komina.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski