BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 482638

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 288/2004
Dotyczy: przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej garażami wraz z udziałami w działce wspólnej, położonych w Kościelcu gmina Pakość oraz ustalenie cen wywoławczych, wadium i postąpień w drugim przetargu.
Uchwała nr 288/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 sierpnia 2004 r.


w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej garażami wraz z udziałami w działce wspólnej, położonych w Kościelcu gmina Pakość oraz ustalenie cen wywoławczych, wadium i postąpień w drugim przetargu.

Na podstawie art. 32 ust. l i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) art. 38 ust. l w związku z art. 39 ust. 1, art. 40 ust. l pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. l i ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880) oraz § 13 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz. U. nr 9, poz. 30 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 80) w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/97/2003 z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych i garaży, położonych w Kościelcu gmina Pakość oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży ich dotychczasowym najemcom.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przeprowadzić drugi przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanych garażami wraz z udziałami w działce wspólnej, położonych w Kościelcu gmina Pakość oznaczonych nr 281/20 i 281/23 o powierzchni 0.0018 ha każda, zapisanych w księdze wieczystej KW nr 42 549 wraz z częścią ułamkową w wielkości 1/38 do powierzchni działki nr 281/47 wpisanej w księdze wieczystej KW nr 49 393 przynależnej do w/wym. nieruchomości zabudowanych garażami.

§2


Ustalić cenę wywoławczą dla każdej nieruchomości w wysokości 2500,00 zł, wadium w wysokości 200,00 zł oraz postąpień w kwocie 50,00 zł

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Wymienione w uchwale nieruchomości zabudowane garażami nie zostały sprzedane w pierwszym przetargu w trybie Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/97/2003 z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych i garaży, położonych w Kościelcu gmina Pakość oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży ich dotychczasowym najemcom. Obecnie nieruchomości te są wynajmowane.
Istnieje konieczność sprzedaży tych nieruchomości, zabudowanych garażami wraz z częścią udziałową w nieruchomości wspólnej w drodze przetargu.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 67 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i "trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu państwa lub własność gminy ustalono cenę wywoławczą nie niższą niż 50% wartości nieruchomości, wysokość wadium i postąpienia w przetargu ustnym nieograniczonym.
Ponieważ w pierwszym przetargu odbytym w dniu 08 kwietnia 2004 r. działki nie znalazły nabywców ustalenie drugiego przetargu na zbycie nieruchomości staje się zasadne.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski