BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496894

Data: 18 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 299/2004
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora następujących placówek oświatowych: Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.
Uchwała nr 299/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2004 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora następujących placówek oświatowych: Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36 a ust 3, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, poz. 19, poz. 239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6,.poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i 203, poz. 1966) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora:
- Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy;
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.

§2


Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Z dniem 1 września 2004 r. na emeryturę przechodzi dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu. Konkurs na dyrektora szkoły ogłoszony w maju br. z przyczyn formalnych nie doszedł do skutku. Konieczne jest zatem przeprowadzenie kolejnego postępowania w celu wyłonienia kandydata na dyrektora wymienionej wyżej placówki. Jednocześnie wniosek o przejście, z dniem 16 października 2004r., na emeryturę złożyła dotychczasowa dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy.
Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późn. zm.) kandydata na stanowisko dyrektora, wyłania się w drodze konkursu.
W związku z powyższym zasadne staje się wywołanie niniejszej uchwały.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Załączniki:

zal.299.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 172KB
  Data dodania: piątek, 3 września 2004, godz. 13:34
  Typ MIME: application/pdf