BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494495

Data: 3 września 2004 r.
Nr uchwały: 302/2004
Dotyczy: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Inowrocławia.
Uchwała nr 302/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 września 2004 r.


w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Inowrocławia.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 ust. 7 pkt 2 i ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004r. Nr 96, poz. 959) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Pozytywnie zaopiniować projekt Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Inowrocławia.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Pismem z dnia 5 lipca 2004 r. znak: KŚR.II.7614-9/03/2004 Prezydent Miasta Inowrocławia wystąpił o zaopiniowanie projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Inowrocławia.
Zgodnie z art. 14 ust. 7 pkt 2 i ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), organy wykonawcze powiatu opiniują projekt gminnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski