BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 505553

Data: 15 września 2004 r.
Nr uchwały: 305/2004
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
Uchwała nr 305/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 września 2004 r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Udzielić Panu Adamowi Matuszakowi dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu pełnomocnictwa do dokonywania jednoosobowo czynności prawnych w zakresie bieżącej działalności, wynikającej z zadań statutowych placówki, składania oświadczeń woli i podpisywania umów w tym zakresie oraz umów najmu i dzierżawy części nieruchomości i lokali na okres nieprzekraczający dwóch lat.

§2


Pełnomocnictwa udziela się na okres pełnienia funkcji dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.
Ponadto art. 48 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej stanowi, że zarząd może upoważnić (..) kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
Na podstawie uchwały nr 300/2004 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu Pan Adam Matuszak pełni funkcję dyrektora ww. jednostki od 1 września 2004 r.
Jednocześnie stosowne upoważnienie pozwoli dyrektorowi efektywnie zarządzać ww. jednostką organizacyjną. Dyrektor powinien posiadać umocowanie do dokonywania jednoosobowo czynności prawnych wynikających z zadań statutowych jednostki, składania oświadczeń woli oraz podpisywania umów najmu i dzierżawy. Powyższe przyczyni się m. in.: do prawidłowego i należytego gospodarowania mieniem tego domu oraz umożliwi dyrektorowi regulowanie różnych zobowiązań wynikających z działalności bieżącej.
W związku z powyższym zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski