BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496802

Data: 13 października 2004 r.
Nr uchwały: 319/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.
Uchwała nr 319/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 października 2004 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 128 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) w związku z §7 ust.2 uchwały nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza".

§2


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 i §2 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


1. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
a ) Ośrodku W spierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 10 000,- zł poz. "Zakup energii" a zwiększenie poz. "Zakup środków żywności" o 7 000,- zł i "Zakup usług pozostałych" o 3 000,- zł. Powyższa zmiana zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki,
b ) Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie poprzez zmniejszenie poz. "zakup usług remontowych" o kwotę 10 000,- zł i "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o 6 000,- zł a zwiększenie o kwotę 13 696,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" oraz "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o 2 304,- zł . Zmiana zabezpiecza środki na zakup oleju opałowego i wynagrodzenie dla osoby odbywającej zastępczą służbę wojskową,
c ) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 20 000,- zł poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Powyższe zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki,
d) Liceum Ogólnokształcącym w Kruszwicy poprzez zmniejszenie o kwotę 1 360,- zł poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. Zakup materiałów i wyposażenia" z przeznaczeniem na zakup stolików pod komputery do pracowni komputerowej,
e) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup energii" o kwotę 1 000,- zł i "Zakup usług pozostałych" o 1 750,- zł a zwiększenie o kwotę 2 750,- zł poz. "Odpisy na ZFŚS". Powyższe zabezpiecza brakujące środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
f) Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 40 200,- zł poz. "Zakup usług remontowych" a zwiększenie poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 40 000,- zł i "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" o 200,- zł. Przeniesione środki przeznaczone zostaną na zakup usług łączności, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości itp. oraz na opłatę kosztów postępowania sądowego.
Dokonano również przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w: - rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" poprzez zmniejszenie o kwotę 2 000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" (plan finansowy PZEASiPO) a zwiększenie o kwotę 1.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" w planie finansowym I LO w Inowrocławiu i o kwotę 950,- zł w planie finansowym III LO w Inowrocławiu oraz o kwotę 50,- zł poz. "Podróże służbowe krajowe" w planie finansowym III LO w Inowrocławiu,
- rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 8 000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" (plan finansowy Zespołu Szkół Samochodowych) a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" (plan finansowy ZSP Nr 1) z przeznaczeniem na uzupełnienie ogrodzenia.
2. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami dokonano w:
a ) dział 801 "Oświata i wychowanie" poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziałach:
- 80114 "Zespoły obsługi ekonom.-adm.szkół 1 000,- zł
- 80145 "Komisje egzaminacyjne" o 10800,- zł
- 80195 "Pozostała działalność" o 8 600.- zł
razem zmniejszenia - 20 400.-zł
a zwiększenie planowanych wydatków w rozdziałach:
- 80120 "Licea ogólnokształcące" o 5 800,- zł z przeznaczeniem na:
. usuniecie awarii wodno - kanalizacyjnej w III LO - 2 100,- zł,
. instalacji elektrycznej w LO w Kruszwicy - 2 500,- zł,
. zakup faxu w II LO - l 000,- zł,
. zabezpieczenie środków na delegacje w II LO - 200,- zł,
- 80130 "Szkoły zawodowe" o 14 300,- zł z przeznaczeniem na:
. zakup oleju opałowego w ZSP w Kościelcu - 7 300,- zł,
. usunięcie awarii wodno - kanalizacyjnej w ZSP Nr 4 - 1 200,- zł,
. usunięcie awarii wodno - kanalizacyjnej w ZSP Nr 2 - 1.800,- zł,
. dokonanie przeglądu instalacji elektrycznej w ZSP Nr 4 - 1 000,- zł,
. pokrycie kosztów przejazdu kierownika praktyk zawodowych ZSP w Kościelcu celem skontrolowania praktyk - 2000,- zł,
. pokrycie kosztów dojazdów nauczyciela ZSP w Kruszwicy na nauczanie indywidualne - 1 000,- zł,
- 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" o 300,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na delegacje służbowe w CKU.
razem zwiekszenia +20 400.- zł
b ) dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" poprzez zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 6032,- zł w rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" a zwiększenie o ww. kwotę planowanych wydatków w rozdziale 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne" z przeznaczeniem na:
. zakup protokołów do testów psychologicznych WISC - R i W AIS - R i testów dojrzałości szkolnej dziecka z wadą słuchu - 3 500,- zł,
. usunięcie awarii centralnego ogrzewania - 2 500,- zł,
. zabezpieczenie brakujących środków na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie - 32,- zł.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 128 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) zgodnie z którym Rada Powiatu upoważniła Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami (§ 7 ust.2 uchwały nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r.). W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.319.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 233KB
  Data dodania: czwartek, 21 października 2004, godz. 08:32
  Typ MIME: application/pdf