BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 495356

Data: dnia12 lutego 2003 r
Nr uchwały: 37/2003
Dotyczy: w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski
Uchwała nr 37/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia12 lutego 2003 r.


w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art 32 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 47a ust. 5b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792) oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych (Dz. U. Nr 80, poz. 900)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Traci moc uchwała nr 292/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 16 stycznia 2002 roku w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 47 a ust. 5b ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (j. t. z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) do zadań Zarządu Powiatu należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu między innymi dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych.
Natomiast Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej przyjęty został Uchwałą nr 292/2002 Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2002 r.
W związku ze zmianą m. in. wymogów pierwszego etapu konkursu dotyczących trybu zgłaszania udziału w konkursie przez kandydatów konieczne jest przyjęcie zmienionego Regulaminu (...).
Zatem zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski