BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 482631

Data: 26 lutego 2003 r
Nr uchwały: 38/2003
Dotyczy: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu
Uchwała nr 38/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 lutego 2003 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36a, ust. 1,2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, poz.19, poz.239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz.1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362; Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683) oraz art.32 ust 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683, Nr 214, poz. 1806),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Powierzyć stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu pani Liliannie Dyks na okres od dnia 01.03.2003 r. do 28.02.2008 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Pani Lilianna Dyks została wyłoniona, jako kandydat na stanowisko, dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu w wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu 20.02.2003 r. Konkurs przeprowadzony został przez Komisje Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 5 lutego 2003 r. nr 36/2003 r.
Postępowanie konkursowe, odbyło się zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej z dnia 24.04.2002 r. z późn. zm.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski