BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 424472

Data: 6 marca 2003 r
Nr uchwały: 42/2003
Dotyczy: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu
Uchwała nr 42/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 marca 2003 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 47a ust. 5b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792) oraz § 1 Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski przyjętego uchwałą nr 37/2003 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 12 lutego 2003 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


1. Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie

Na podstawie uchwałą nr 37/2003 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski - kandydat na dyrektora placówki wyłaniany jest w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu.
Zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego, Dom Dziecka w Inowrocławiu został przekształcony w Ośrodek Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu z mocy uchwały nr 308/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.
Obecnie obowiązki dyrektora Ośrodka W spierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu pełni Pan Zbigniew Blinkiewicz. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora tej placówki. Zatem zasadne jest przedstawienie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

Starosta
Leonard Maciejewski