BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 423755

Data: 16 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 61/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku Szpitala Powiatowego im. dra L. Blażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 61/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku Szpitala Powiatowego im. dra L. Blażka w Inowrocławiu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5. czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1


Wyrazić zgodę na oddanie w najem lub dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu podmiotom zewnętrznym powierzchni użytkowej 90,33 m2 znajdującej się w budynku Szpitala Powiatowego im. dra. L. Błażka Inowrocławiu o wartości księgowej 57.805,63 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć 63/1 00 PLN) z przeznaczeniem na pasaż handlowo - usługowy składający się z:
1) pięciu boksów usytuowanych w pawilonie dziecięcym:
- o powierzchni 14,22 m2 i wartości 10.291,87 zł,
o powierzchni 12,96 m2 i wartości 9.379,93 zł,
o powierzchni 12,96 m2 i wartości 9.379,93 zł,
o powierzchni 10,44 m2 i wartości 7.556,05 zł, o powierzchni 13,65 m2 i wartości 9.879,32 zł,
2) jednego boksu usytuowanego w głównym pawilonie łóżkowym o powierzchni 26,10 m2 i wartości 11.318,53 zł

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


W dniu 31 marca 2003 r. wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na realizację zamierzenia polegającego na utworzenie pasażu hand1owo usługowego Powiatowego budynku
Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu z przeznaczeniem na jego oddanie do odpłatnego korzystania podmiotom zewnętrznym. Wartość środka trwałego będącego przedmiotem dzierżawy nie przekracza 100.000 EURO, stąd też podjęcie uchwały w przedmiotowej' sprawie należy do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu zgodnie z pkt 7 załącznika
do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
Z uzasadnienia zawartego we wniosku Dyrektora wynika, iż utworzony pasaż handlowo-usługowy zostałby oddany w najem lub dzierżawę podmiotom zewnętrznym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Środki pozyskane z dzierżawy lub najmu przeznaczone będą na działalność statutową Zakładu. Aktualnie funkcjonujące punkty handlowo-usługowe po przeniesieniu zwolnią powierzchnię w holu głównym Szpitala, która zostanie zmodernizowana pod kątem realizowanego przez PS ZOZ programu poprawy jakości m.in. tak aby mógł sprawnie funkcjonować punkt informacyjny. Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwałą Nr V /III/2003 z dnia 24 marca 2003 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora w tym zakresie.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu przedmiotowej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski