BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496992

Data: 27 listopada 2002 r
Nr uchwały: 6/2002
Dotyczy: w sprawie: odwołania Pani Bogusławy Nowak-Naumuk ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
Uchwała Nr 6/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 listopada


w sprawie: odwołania Pani Bogusławy Nowak-Naumuk ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocławiuNa podstawie art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154 poz.1792) w związku z art. 70 § 1-§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075 i Nr 1l1, poz.1l94) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984)

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu
uchwala, co następuje:


§ 1


Odwołać z dniem 30 listopada. Panią Bogusławę Nowak-Naumuk ze stanowiska
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 47 a ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
1998 r. Nr 64, poz.414 z późn. zm.) zarząd powiatu odwołuje kierownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie.
Wmyśl z art. 70 ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Odwołanie powinno być dokonane na piśmie i jest ono równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.
W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.
Jeżeli odwołanie nastąpiło w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bieg wypowiedzenia rozpoczyna się po upływie tego okresu (art. 72 § 1 kp.).

Z uwagi więc na fakt, iż odwołanie Pani Bogusławy Nowak-Naumuk ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nastąpiło w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, tzn. w okresie urlopu macierzyńskiego, bieg wypowiedzenia rozpocznie się po upływie tego okresu.
Czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi zgodnie z art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) dokonuje starosta.


Starosta
Leonard Maciejewski