BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496971

Data: 3 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 323/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu części nieruchomości położonej w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 97
Uchwała nr 323/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 listopada 2004 r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu części nieruchomości położonej w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 97.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 97, o powierzchni około 1500 m2, która jest częścią działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 13/69, na mapie nr 78, wpisanej w księdze wieczystej KW nr 49594 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na rzecz Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, o wartości księgowej 21.495,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 00/100 PLN), z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie stacji dializ przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, na okres do 10 lat.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
Radca Prawny
Jadwiga Kakiet
Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu części nieruchomości położonej w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 97.
Z uwagi na to, że wartość środka trwałego będącego przedmiotem dzierżawy nie przekracza jednorazowo 100.000 EURO, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie należy do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu, zgodnie z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), który mówi, że do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady.
Z uzasadnienia zawartego we wniosku Dyrektora wynika, że dzierżawca na gruncie będącym przedmiotem dzierżawy wybuduje budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w celu uruchomienia prowadzenia w nich NZOZ, w strukturę którego wchodziłaby m. in. stacja dializ. Dzierżawca uruchomi w nowym obiekcie działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych tj. dializoterapii w terminie nie dłuższym niż rok.
Trudna sytuacja finansowa Zakładu nie daje możliwości poniesienia nakładów związanych z przeprowadzeniem niezbędnych działań dostosowawczych pomieszczeń obecnie funkcjonującej Stacji Dializ oraz sukcesywnej wymiany wyeksploatowanego sprzętu.
Wskazane wyżej okoliczności zmuszają Dyrekcję PS ZOZ w Inowrocławiu do szukania nowych rozwiązań, które pozwolą na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w dotychczasowym zakresie.
Oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej jest jednym z etapów rozwiązań, które pozwolą zachować dializowanie chorych w Szpitalu Powiatowym im. dra L. Błażka oraz pozwoli na uzyskanie dodatkowych środków z umowy dzierżawy.
Ponadto Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwałą Nr XXI/III/2004 z dnia 25 października 2004 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora w tym zakresie.
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.


STAROSTA
Leonard Maciejewski