BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 505547

Data: 8 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 341/2004
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kościelcu gmina Pakość oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Uchwała nr 341/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 grudnia 2004 r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kościelcu gmina Pakość oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1683; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) oraz art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art.. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253; Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 126, poz. 1070; Nr 130, poz. 1112; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1682; Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721; Nr 96, poz. 874; Nr 124, poz. 1152; Nr 162, poz. 1568; Nr 203, poz. 1966; Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39; Nr 19, poz. 177; Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880; Nr 141, poz. 1492 ) oraz § 4 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) w związku z Uchwałą nr XXIV /179/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej zespół pałacowo-parkowy położonej w Kościelcu gmina Pakość

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Ustalić formę przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej pałacem położonej w Kościelcu gmina Pakość, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 393 o pow. 6,7685 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 45239 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§2


Ustalić w przetargu ustnym nieograniczonym cenę wywoławczą nieruchomości oznaczonej w § 1 w wysokości 389.600,00 zł oraz wadium w kwocie 30.000,00 zł.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Uchwałą nr XXIV/179/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej zespół parkowo-pałacowy położonej w Kościelcu gmina Pakość.
Rzeczoznawca majątkowy określił wartość przedmiotowej nieruchomości na kwotę 389.600,00 zł.
Zgodnie z art. 67 ust 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami cena wywoławcza nieruchomości w przetargu nie może być niższa niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ustalono wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5 % ceny wywoławczej i wyższe niż 20 % tej ceny.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.341.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 84KB
  Data dodania: czwartek, 13 stycznia 2005, godz. 13:02
  Typ MIME: application/pdf