BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 505549

Data: 22 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 348/2004
Dotyczy: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
Uchwała Nr 348/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Upoważnić Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu - Panią Danutę Mikołajczak do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie dotyczącym obsługi finansowej projektów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów - "Szansa dla żaka", wdrażanych w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

§2


Upoważnienie udzielone zostaje na czas określony do dnia zakończenia realizacji projektów, o których mowa w § 1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zgodnie z § 8 Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych i dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2004/2005 stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/198/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z 29 września 2004r. oraz §8 regulaminu udzielania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2004/2005 stanowiący załącznik do uchwały nr XXVI/199/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z 29 września 2004 r. wypłat stypendiów dokonuje Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 48 ust 2 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski