BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496851

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 353/2004
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.
Uchwała nr 353/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 ,Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) w związku z art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok, przyjętego uchwałą nr 207/2004 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004, zmienionego uchwałami Zarządu Powiatu nr 214/2004 z dnia 31 marca 2004 r., nr 231/2004 z dnia 11 maja 2004 r., nr 234/2004 z dnia 27 maja 2004 r., nr 253/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., nr 298/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r., nr 310/2004 z dnia 29 września 2004 r., nr 330/2004 z dnia 10 listopada 2004 r., nr 338/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. i nr 345/2004 z 22 grudnia br. zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o zmianie harmonogramu określonego w §1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm. ), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
W związku ze zmianą budżetu powiatu uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zn1ian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. i uchwałą Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia br. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok dokonano zmiany opracowanego uprzednio harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.353.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 136KB
  Data dodania: piątek, 14 stycznia 2005, godz. 13:34
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.353.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 123KB
  Data dodania: piątek, 14 stycznia 2005, godz. 13:34
  Typ MIME: application/pdf