BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496897

Data: 12 stycznia 2005 r.
Nr uchwały: 354/2005
Dotyczy: upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu
Uchwała nr 354/2005
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 stycznia 2005 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Upoważnić dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie - Stanisława Sobeckiego do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z wykonywaniem robót budowlanych w budynku głównym DPS w Warzynie, polegających na podziale pokoi mieszkalnych, zwiększeniu liczby pomieszczeń sanitarnych, wykonaniu docieplenia i elewacji budynku oraz do podpisania umowy dotyczącej przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa na tenże cel.

§2


Upoważnienie udzielone zostaje na czas określony do dnia końcowego odbioru robót budowlanych w związku z zakończeniem realizacji inwestycji określonej w §1.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.STAROSTA
Leonard Maciejewski


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Uzasadnienie


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
W związku z wystąpieniem do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o dofinansowanie robót budowlanych budynku głównym DPS w Warzynie, polegających na podziale pokoi mieszkalnych, zwiększeniu liczby pomieszczeń sanitarnych oraz wykonaniu docieplenia i elewacji budynku, zasadnym uznać należy udzielenie upoważnienia dyrektorowi DPS w Warzynie do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli dotyczących realizacji tej inwestycji, do wysokości środków zagwarantowanych na ten cel w budżecie Powiatu Inowrocławskiego.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt