BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 495364

Data: 12 stycznia 2005 r.
Nr uchwały: 355/2005
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej d/s rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych powiatu
Uchwała nr 355/2005
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 stycznia 2005 r.


w sprawie
powołania Komisji Konkursowej d/s rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych powiatu.

Na podstawie oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Do wykonania czynności związanych z opiniowaniem wniosków o przydzielenie zadań oraz o udzielenie dotacji; z budżetu powiatu powołana zostaje Komisję Konkursową d/s rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych ubiegających się o powierzenie wykonywania zadań publicznych w następującym składzie:

1. Andrzej Florek Wydział Rozwoju i Promocji - Przewodniczący
2. Maria Kozłowska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -Wiceprzewodniczący
3. Ryszard Oczachowski Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
4. Jan Kopeć Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria"
5. Irena Grankowska Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
6. Swietłana Owczarska Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury
7. Marek Popławski KS "Goplania"
8. Lech Skarbiński Obywatelski Ruch Samorządowy, Radny powiatowy
9. Andrzej Orczykowski Porozumienie Samorządowe, Radny powiatowy - Sekretarz

§2


Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z załączonym Regulaminem.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Uzasadnienie
do uchwały nr 355/2005
Zarządu Powiatu z dnia12 stycznia 2005.


Zgodnie z art. 11 ust.2 ustawy z 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych Powiatu organizacjom pożytku publicznego odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert.
Tryb otwartego konkursu wymaga między innymi oceny składanych ofert. Zadanie to, zgodnie z zapisem przyjętego przez Radę Powiatu programem współpracy z organizacjami pozarządowymi wykonuje Komisja Konkursowa.
Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-355.pdf  -> pobierz
Regulamin Komisji Konkursowej d/s rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych Powiatu
  Rozmiar: 99KB
  Data dodania: poniedziałek, 31 stycznia 2005, godz. 11:01
  Typ MIME: application/pdf