BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 482635

Data: 2 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 363/2005
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 363/2005
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2005 r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36 ust. 1 usta~ z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Traci moc uchwała nr 303/2002 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Konieczność dokonania zmian w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w związku z przejęciem części zadań po zlikwidowanym Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm). Przepisy te stanowią, iż organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.363.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 843KB
  Data dodania: wtorek, 8 lutego 2005, godz. 10:29
  Typ MIME: application/pdf