BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494749

Data: 23 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 369/05
Dotyczy: wyznaczenia członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr 369/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1] ) w związku z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108),

uchwala się, co następuje:

§1


Wyznaczyć do komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego sześć osób:
1. Jan Madziarski- przewodniczący komisji
2. Andrzej Florek- zastępca przewodniczącego komisji
3. Zdzisław Bałabański- członek komisji
4. Sławomir Górski- członek komisji
5. Aneta Kwaśny- członek komisji
6. Renata Grochulska- członek komisji

§2


Tracą moc uchwały:
- uchwała nr 358/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie powołania członków Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego,
- uchwała nr 206/2004 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 358/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie powołania członków Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Wyznaczona komisja będzie przeprowadzać przetargi na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ). Przepisy te stanowią, iż przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w składzie od 3 do 7 osób, wyznacza właściwy organ spośród osób dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski