BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496949

Data: 23 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 371/05
Dotyczy: wyboru oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej -prowadzenie w 2005 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi.
Uchwała nr 371/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie wyboru oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej -prowadzenie w 2005 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] ), art.25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.[2]) i załącznika nr 2 do uchwały nr 349/2004 Zarządu Powiatu z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na zlecenie organizacji pozarządowej w 2005 r. realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi,

uchwala się, co następuje

§1


Przyjąć informację Komisji konkursowej d/s rozpatrywania wniosków, z propozycją co do wyboru oferty organizacji pozarządowej, której zlecone będzie wykonywanie zadania publicznego Powiatu.

§2


Zlecić Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu prowadzenie w 2005 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Schroniska dla Kobiet i Matek z Dziećmi.

§3


Przyznać na dofinansowanie realizacji zadania dotację w kwocie 60.000,- zł.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055.

[2] - zmiany tekstu jedno1itego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004, nr 99, poz. 1001.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Wspieranie oraz powierzanie zadań organizacjom pożytku publicznego na realizacje zadań zleconych odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert. Jedyną ofertę złożoną w otwartym konkursie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu na zlecenie organizacji pozarządowej w 2005 r. realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi przedstawił Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.
Ofertę pozytywnie zaopiniowała Komisja konkursowa d/s rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych Powiatu.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art.25 ust. l ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i załącznik nr 2 do uchwały nr 349/2004 Zarządu Powiatu z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na zlecenie organizacji pozarządowej w 2005 r. realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi. Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.371.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 45KB
  Data dodania: środa, 16 marca 2005, godz. 10:53
  Typ MIME: application/pdf