BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496997

Data: 3 marca 2005 r.
Nr uchwały: 377/05
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
Uchwała nr 377/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm [1] ) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82, poz. 929)

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała nr 260/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 3 października 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1.568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Przedstawiona wersja Regulaminu Organizacyjnego wynika z reorganizacji i restrukturyzacji przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku. Przyjęcie proponowanej wersji regulaminu pozwoli na dostosowanie nowej struktury
organizacyjnej do stanu faktycznego. Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu. W myśl art. 4 § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82, poz. 929) strukturę organizacyjną, szczegółowy zakres zadań, nazwę, siedzibę i typ domu określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora domu i przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Załączniki:

zal.377.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,1MB
  Data dodania: środa, 13 kwietnia 2005, godz. 13:50
  Typ MIME: application/pdf