BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496893

Data: 3 marca 2005 r.
Nr uchwały: 378/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagradzania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa
UCHWAŁA 378/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 3 marca 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagradzania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.[1]) w związku z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r. Nr 1 poz. 2[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 157/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 stycznia 2001r. w sprawie ustalenia wynagradzania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:
"Ustalić wynagrodzenie dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa w wysokości:
a) 8.758,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100)
od 1 lutego 2001r. do 31 grudnia 2002r.,
b) 8.913,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 00/100)
od 1 stycznia 2003r."

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2001 roku.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055).
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 43 poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz.770, z 1998r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080, z 2003r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2004r. Nr 26, poz. 226 i Nr 240, poz. 2407)


UZASADNIENIE DO UCHWAŁ NR 378 /05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 3 marca 2005 r.


zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagradzania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza PatalasaPodjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Pan Eligiusz Patalas został powołany na stanowisko Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z dniem 1 lutego 2001 r., na czas nieokreślony. Uchwałą nr 156/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 stycznia 2001r. w sprawie ustalenia wynagradzania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, Zarząd ustalił wynagrodzenie w wysokości 8.600,-zł. Wysokość wynagrodzenia Pana Eligiusza Patalasa przez cały okres pełnienia funkcji Dyrektora PSZOZ nie była regulowana.

Podstawy prawne do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią:

art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przysługuje od dnia 1 stycznia 2001 r. przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie niższy niż 203 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny wymiar - czasu pracy łącznie ze skutkami wzrostu wszystkich składników wynagrodzenia. W 2002r. pracownicy mają prawo do przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 110,23 zł. Jednocześnie do kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ma zastosowanie ustawa z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. z 2000r. Nr 26 , poz. 306 z późn. zm.). Zgodnie z art. 8 pkt. 10 cyt. wyżej ustawy maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego nie może przekroczyć czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz zgodnie z art. 29a ust. 2 w 2002r. indywidualne wynagrodzenie miesięczne przysługuje w wysokości ustalonej w 2001r. W roku 2001 i 2002 przyrost miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora E. Patalasa wynosi brutto 158,00 zł, razem miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 8.758,00zł. Od 1 stycznia 2003r. kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto wzrasta o pozostałą należną kwotę z tzw. "ustawy 203", zgodnie z wyliczeniem: 203,00zł - 158,00= 45,00 zł oraz z przyrostu wynagrodzeń w 2002r. 110,00 zł. Razem od dnia 1 stycznia 2003r. miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 8.913,00 zł, w tym kwota podwyżki brutto 155,00 zł. Ustalona wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie przekracza górnej granicy wynagrodzenia określonej wart. 8 ustawy z 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórym i podmiotami prawnymi.

Mając powyższe na względzie zasadne jest przyjęcie przez Zarząd uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagradzania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa.

STAROSTA
Leonard Maciejewski