BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496999

Data: 23 marca 2005 r.
Nr uchwały: 388/05
Dotyczy: likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu
UCHWAŁA NR 388/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na likwidację Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 271, poz. 2703.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 388/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 23 marca 2005 r.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Zgodnie z wnioskiem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu z dnia 11 marca 2005 r. znak: Gosp.3105/56/05 działalność Gospodarstwa Pomocniczego wiąże się z dużymi kosztami przystosowania Gospodarstwa do wymogów Unii Europejskiej, co powoduje, że dalsze funkcjonowanie Gospodarstwa nie ma racji bytu. Poza tym cel utworzenia Gospodarstwa utracił aktualność.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż gospodarstwo pomocnicze likwiduje kierownik jednostki budżetowej, po uprzednim uzyskaniu zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

STAROSTA
Leonard Maciejewski