BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496910

Data: 6 kwietnia 2005 r
Nr uchwały: 397/05
Dotyczy: sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
UCHWAŁA NR 397/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 6 kwietnia 2005 r


w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]) w zw. z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. [2]), zgodnie z Planem przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok zmienionej uchwałą Nr XXXIII/264/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 marca 2005 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sposób rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zasady przydzielania dotacji dla spółek wodnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Inowrocławiu,STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784.
UZASADNIENIE DO UCHWALY NR 397/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 6 kwietnia 2005 r.


w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Na sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu 29 grudnia 2004 r. zatwierdzono budżet na 2005 rok. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Fundusz. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 stanowił załącznik nr 21 do w/w budżetu.
Uchwałą Nr XXXIII/264/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 marca 2005 r. dokonano zmian w budżecie na 2005 r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały.
Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu w Inowrocławiu do szczegółowego rozdysponowania środków.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do kompetencji Zarządu Powiatu należy wykonywanie budżetu powiatu.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-397.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 69KB
  Data dodania: środa, 4 maja 2005, godz. 12:37
  Typ MIME: application/pdf