BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494509

Nr uchwały: 404/05
Dotyczy: wyłączenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowrocławskiego lokalu w budynku filii Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Gniewkowie
UCHWAŁA NR 404/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 20 kwietnia 2005 r.


w sprawie wyłączenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowrocławskiego lokalu w budynku filii Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Gniewkowie.


Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na wyłączenie z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowrocławskiego lokalu w filii Ośrodka W spierania Dziecka i Rodziny w Gniewkowie.

§ 2. Przeznaczyć wyłączony lokal na potrzeby funkcjonowania filii w Gniewkowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 404/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 20 kwietnia 2005 r.


w sprawie wyłączenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowrocławskiego lokalu w budynku filii Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Gniewkowie.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Lokal o powierzchni 24 m2 znajdujący się w budynku filii Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Gniewkowie jako pomieszczenie mieszkalne był wynajmowany pani Annie Bajerowskiej, kierownikowi placówki do 31 maja 2004 r. Obecnie pomieszczenie jest wolne. Dyrektor ośrodka 7 kwietnia 2005 r. wystąpił z wnioskiem aby przeznaczyć pomieszczenie na potrzeby wychowanków. Lokal będzie wykorzystywany jako pokój odwiedzin i spotkań podopiecznych z rodzinami i znajomymi. Standardowym wymogiem jest posiadanie pomieszczenia o takim przeznaczeniu w placówkach tego typu.
Wniosek pozytywnie opiniuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zasadnym jest wywołanie uchwały ponieważ zmiana wykorzystania pomieszczenia poprawi funkcjonalność placówki oraz dostosuje stan faktyczny do aktualnych potrzeb,
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu. Przyjęcie powyższej uchwały jest realizowaniem przepisów w/w ustawy.


STAROSTA
Leonard Maciejewski