BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 482632

Data: 20 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 405/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
UCHWAŁA NR 405/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 20 kwietnia 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]) art. 128 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm. [2]) w związku z § 10 ust. 2 uchwały nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. przyjętym uchwałą nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późn. zm. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami.

§ 2. Zmiany w planie wydatków, określonych w § 1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 405/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 20 kwietnia 2005 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.


Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w:

a) Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 2.576,- zł poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne". Zmiana zabezpiecza środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

b) Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 5.803,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie poz. "Opłaty za usługi internetowe" o kwotę 1.500,- zł i "Podatek od nieruchomości" o kwotę 4.303,- zł. Powyższe zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki.

c) placówkach oświatowych i edukacyjnych i tak:

- dział 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 14.500,- zł poz. "Zakup środków żywności" a utworzenie na ww. kwotę poz. "Podatek od towarów i usług (VAT). Powyższe zabezpiecza środki na opłacenie podatku VAT przez ZSP w Kościelcu - 4.500,-zł, ZSP w Kruszwicy - 5.000,- zł oraz ZSP Nr 4 - 5.000,- zł w związku z osiąganymi dochodami zobowiązującymi ww. jednostki do naliczania i odprowadzania tego podatku,

- dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85410 "Internaty i bursy szkolne" poprzez zmniejszenie o kwotę 1.000,- zł poz. "Zakup środków żywności" a utworzenie na ww. kwotę poz. "Podatek od towarów i usług (VAT). Zmiana zabezpiecza środki na opłacenie podatku VAT przez Bursę Szkolnictwa Zawodowego w związku z osiąganymi dochodami zobowiązującymi jednostkę do naliczania i odprowadzania tego podatku.

d) Starostwie Powiatowym (rozdział 75045 Komisje poborowe) poprzez zmniejszenie poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o kwotę 909,- zł, "Składki na ubezpieczenie społeczne" o 83,- zł, "Składki na Fundusz Pracy" o 255,- zł, "Zakup usług pozostałych" o 1.000,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o 330,- zł a zwiększenie o kwotę 2.577,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art.128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż w toku wykonywania budżetu Zarząd może dokonywać zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-405.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 42KB
  Data dodania: środa, 4 maja 2005, godz. 13:31
  Typ MIME: application/pdf