BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 505575

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: 409/05
Dotyczy: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Janikowo.
Uchwała nr 409/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Janikowo.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] ), art. 14 ust. 7 pkt 4 i ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.[2] ) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.[3] )

uchwala się, co następuje:

§1


Zaopiniować pozytywnie projekt Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Janikowo.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 10
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.
[3] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Pismem z dnia 21 kwietnia 2005 r., znak: 5614-1/05 Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Janikowo.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 14 ust. 7 pkt 4 i ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
Przepisy te stanowią, iż organy wykonawcze powiatu opiniują projekt gminnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski