BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 501742

Data: 25 maja 2005 r.
Nr uchwały: 421/05
Dotyczy: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego do gospodarowania składnikami majątku ruchomego.
Uchwała nr 421/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego do gospodarowania składnikami majątku ruchomego.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[l] ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. z 2004 r. Nr 191, poz. 1957),

uchwala się, co następuje:

§1


Upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego do gospodarowania powierzonymi składnikami majątku ruchomego do 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc), stosując zasady i tryb określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. 191, poz. 1957).

§2


Zobowiązać kierowników jednostek organizacyjnych do przekazywania informacji o zmianach zachodzących w składnikach majątku ruchomego do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz, 1803, z 2003 r, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. został określony sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym przysługującym Skarbowi Państwa. Nie ma jednak żadnych przeszkód prawnych, aby zasady gospodarowania składnikami mienia ruchomego zawarte w cyt. rozporządzeniu recypować uchwałą zarządu do jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Powiatu Inowrocławskiego.
Nadzór Zarządu Powiatu będzie wykonywany poprzez analizę otrzymanych informacji o sposobie zagospodarowania majątku ruchomego danej jednostki.
Zasadnym jest wywołanie takiej uchwały, ponieważ przepisy określone w rozporządzeniu szczegółowo i wzorcowo przedstawiają Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych sposób zarządzania majątkiem ruchomym.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski


Sprawę prowadzi: Wanda Gładyszewska tel. 3550200 w.339