BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 505571

Data: 7 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 426/05
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kościelcu Gmina Pakość oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Uchwała nr 426/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 czerwca 2005 r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kościelcu Gmina Pakość oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] ), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.[2] ) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) w związku z Uchwałą Nr XIII/82/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Kościelcu Kujawskim Gmina Pakość

uchwala się, co następuje

§1


Ustalić formę przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Kościelcu Gmina Pakość, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 281/53 o pow. 0,1033 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 45239 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§2


Ustalić w przetargu ustnym nieograniczonym cenę wywoławczą nieruchomości oznaczonej w §1 w wysokości 9.956,00 zł ( w tym podatek VAT 22% ) oraz wadium w kwocie 1.000,00 zł.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Działka oznaczona nr 281/53 o pow. 0,1033 ha nie znalazła nabywcy w kolejnych przetargach i rokowaniach przeprowadzonych w latach 2003-2004. Według planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakość obowiązującego do dnia 31 grudnia 2003 r. działka ta była przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość w/w nieruchomości na kwotę 8.161,00 zł.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią art. 37 ust. l, art. 38 ust. l, art. 39 ust. l, art. 40 ust. l pkt l i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ). Na podstawie w/w przepisów określono formę przetargu oraz cenę wywoławczą nieruchomości, która nie może być niższa niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego. W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ustalono wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5 % ceny wywoławczej i wyższe niż 20 % tej ceny.
W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.426.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 131KB
  Data dodania: piątek, 24 czerwca 2005, godz. 13:13
  Typ MIME: application/pdf