BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496799

Data: 15 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 431/2005
Dotyczy: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
Uchwała nr 431/2005
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 33b pkt 2 w związku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[l])

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Regulamin Organizacyjny ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu oraz publikuje na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego.

§3


Traci moc uchwała Nr 180/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 4 kwietnia 2001r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] - zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Uchwałą Nr 180/2001 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 4 kwietnia 2001r. przyjęty został dotychczas obowiązujący Regulamin Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
Zmiana przepisów oraz zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy wymagają ich uwzględnienia w Regulaminie Organizacyjnym.
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Zgodnie z treścią powołanego przepisu do kompetencji Zarządu Powiatu należy uchwalanie regulaminów organizacyjnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego. W myśl art.33b pkt 2. tej ustawy Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu jest jednostką organizacyjną Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Załączniki:

zal.431.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,8MB
  Data dodania: środa, 17 sierpnia 2005, godz. 12:57
  Typ MIME: application/pdf