BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496990

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: 439/05
Dotyczy: zwolnienia Pani Danuty Mikołajczak ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.
Uchwała 439/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie zwolnienia Pani Danuty Mikołajczak ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] )

uchwala się, co następuje:

§1


Na wniosek Pani Danuty Mikołajczak z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, w związku z przejściem na emeryturę, zwolnić Panią Danutę Mikołajczak ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu, z dniem 16 września 2005 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały głoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055).


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Pani dyrektor Danuta Mikołajczak wystąpiła z wnioskiem z dnia 20 czerwca 2005r. o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, z dniem 16 września 2005r. w związku z przejściem na emeryturę.
. Podstawy prawne do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią:
art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań powiatu należy w szczególności między innymi zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Mając powyższe na względzie zasadne jest przyjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie zwolnienia Pani Danuty Mikołajczak ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski