BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 495348

Data: 14 maja 2003 r
Nr uchwały: 70/2003
Dotyczy: w sprawie przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za styczeń i luty 2003 r. i za okres od 01.01.2003 r. do 28.02.2003 r
Uchwała nr 70/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 maja 2003 r.


w sprawie przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za styczeń i luty 2003 r. i za okres od 01.01.2003 r. do 28.02.2003 r.

Na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego Uchwałą Nr IV /15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i poz. 446, z 2002 r. Nr 31, poz. 571, Nr 120, poz. 2448) oraz art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115 z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i poz. 256 i Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz. 1383 i poz. 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) i § 1 pkt 3 i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94,poz.1097) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację finansową Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za styczeń i luty 2003 r. i za okres od 01.01.2003 r. do 28.02.2003 r.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu sprawujący nadzór nad PS ZOZ w Inowrocławiu w oparciu o § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, w związku z trudną sytuacją finansową PS ZOZ zobowiązał Dyrektora Zakładu do przekazywania comiesięcznych sprawozdań o przychodach, kosztach - wyniku finansowym. Informacja finansowa PS ZOZ w Inowrocławiu za okres od 01.01.2003 r. do 28.02.2003 r. w porównaniu z okresem od 01.01.2002 r. do 28.02.2002 r. została przyjęta dnia 24 kwietnia 2003 r. przez Radę Społeczną PS ZOZ w Inowrocławiu Uchwałą Nr XI/III/2003.
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.Starosta
Leonard Maciejewski