BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496785

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 456/05
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu.
Uchwała nr 456/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 lipca 2005 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36 a ust. 1, ust. 2 i ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1]) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


Powierzyć Pani Grażynie Kadłubowskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu na okres od 1 września 2005r. do 31 sierpnia 2010r.

§2


Wykonanie uchwały zlecić Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23: poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Pani Grażyna Kadłubowska została wyłoniona, jako kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu w Inowrocławiu. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosił zastrzeżeń w stosunku do wyłonionego kandydata.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 36 a ust. 1, ust. 2 i ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ), który mówi, że stanowisko dyrektora szkoły, na okres 5 lat, powierza organ prowadzący szkołę po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W myśl art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych.


Starosta
Leonard Maciejewski