BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496987

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 457/2005
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR 457/.........../05
ZARZĄD POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 6 lipca 2005 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu


Na podstawie art. 36 a ust. 1, ust. 2 i ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. [1]) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powierzyć Panu Grzegorzowi Roszakowi stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu na okres od 1 września 2005r. do 31 sierpnia 2010 r.

§ 2. Wykonanie uchwały zlecić Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1l] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek SzubargaUZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 457/........./05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 6 lipca 2005r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Pan Grzegorz Roszak został wyłoniony, jako kandydat na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu w Inowrocławiu. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosił zastrzeżeń w stosunku do wyłonionego kandydata.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 36 a ust. 1, ust. 2 i ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ), który mówi, że stanowisko dyrektora szkoły, na okres 5 lat, powierza organ prowadzący szkołę po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W myśl art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych.


STAROSTA
Leonard Maciejewski