BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496804

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 469/05
Dotyczy: przejęcia wyposażenia Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu oraz jego przekazania poszczególnym jednostkom Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr 469/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 lipca 2005 r.


w sprawie przejęcia wyposażenia Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu oraz jego przekazania poszczególnym jednostkom Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[l]) W związku Z § 1 Uchwały nr XXXIV/267/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 20 lutego 2002r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazywania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego

uchwala się, co następuje:

§1


Przejąć wyposażenie, likwidowanej z dniem 31 sierpnia 2005r., Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345a.

§2


Przekazać wyposażenie, o którym mowa w § 1, następującym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego:
- Starostwu Powiatowemu w Inowrocławiu na kwotę 3568,88 złotych - zał. nr 1;
- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie na kwotę 10 387, 64 złotych - zał. nr 2 i zał. nr 3;
- Powiatowemu Młodzieżowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kruszwicy na kwotę 44 151, 1 złotych - zał. nr 4 i zał. nr 5;
- Domu Pomocy Społecznej w Warzynie na kwotę 12,39 złotych - zał. nr 6;
- Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu na kwotę 4 733 złotych - zał. nr 7;
- Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku na kwotę 7 219, 43 złotych - zał. nr 8.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Dnia 1 czerwca 2005r. Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345a. O przekazanie wyposażenia likwidowanej placówki zwróciły się poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Inowrocławskiego. W celu właściwego zagospodarowania wymienionego w załącznikach wyposażenia wskazane jest przekazać wyżej wymienionym jednostkom sprzęt likwidowanej placówki.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), który mówi, że do zadań zarządu powiatu należy wykonywanie uchwał rady powiatu. Uchwałą Nr XXXIV/267/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 20 lutego 2002r., w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazywania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego, Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do przejmowania mienia ruchomego o wartości nie przekraczającej za jednostkę mienia kwoty 15. 000,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych) od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazywania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.469.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 68KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 13:03
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.469.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 176KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 13:04
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.469.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 55KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 13:04
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.469.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 88KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 13:05
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.469.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 84KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 13:06
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.6.469.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 58KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 13:06
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.7.469.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 55KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 13:07
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.8.469.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 158KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 13:08
  Typ MIME: application/pdf