BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494714

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 471/05
Dotyczy: przejęcia do majątku Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa.
Uchwała nr 471/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 lipca 2005 r.


w sprawie przejęcia do majątku Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 oraz w związku z art. 47 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 200l roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]), a także w związku w związku z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności nieruchomości Skarbu Państwa, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu jest prowadzona księga wieczysta KW nr 11786. Przedmiotowa nieruchomość jest położona w Inowrocławiu przy ulicy Bolesława Krzywoustego 15, oznaczona jako działka nr 130/2, o powierzchni 0,0664 ha oraz znajduje się we władaniu Ośrodka W spierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i nr 167, poz. 1759.
Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu włada, bez tytułu prawnego, nieruchomością Skarbu Państwa, położoną w Inowrocławiu przy ulicy Bolesława Krzywoustego 15, oznaczoną jako działka nr 130/2 o powierzchni 0,0667 ha.
Ponieważ brak decyzji przekazującej Ośrodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu prawnego następcy Domu Dziecka w Inowrocławiu w użytkowanie przedmiotową nieruchomość, która służy do wykonywania zadań Powiatu Inowrocławskiego w zakresie prowadzenia publicznych placówek opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych, w szczególności do prowadzenia Ośrodka W spierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną), przekazanie tej nieruchomości na rzecz Powiatu, następuje w drodze decyzji Wojewody, na wniosek Zarządu Powiatu.
W związku z powyższy zachodzi konieczność podjęcia tej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski