BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 495365

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 475/05
Dotyczy: przekazania majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr 475/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 lipca 2005 r.


w sprawie: przekazania majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [l]) oraz Uchwały nr XXXIV/267/2002r. Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego,

uchwala się, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na przekazanie innym jednostkom majątku ruchomego znajdującego się w ewidencji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Uchwałą Nr 387/05 Zarząd Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 marca 2005r. wyraził zgodę na likwidację Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. W związku z likwidacją gospodarstwa majątek ruchomy stał się zbędny. Sprzęt nadający się do dalszego użytkowania może być wykorzystywany w innych jednostkach podległych Powiatowi Inowrocławskiemu. Zasadnym jest przekazanie majątku ruchomego zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Załączniki:

zal.1.475.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 158KB
  Data dodania: wtorek, 30 sierpnia 2005, godz. 09:16
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.475.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 86KB
  Data dodania: wtorek, 30 sierpnia 2005, godz. 09:17
  Typ MIME: application/pdf