BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496787

Data: 6 lipca 2005 r.
Nr uchwały: 458/2005
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi. położonych na nieruchomościach w Ostrowie i Tarnówku Gmina Kruszwica oraz określenie ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego i wadium w pierwszym przetargu
UCHWAŁA NR 458/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 6 lipca 2005 r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi. położonych na nieruchomościach w Ostrowie i Tarnówku Gmina Kruszwica oraz określenie ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego i wadium w pierwszym przetargu.


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]), art. 37 ust. 1 i ust. 4, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. [2]) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) w związku z uchwałą nr XXXVI/317/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi położonych na nieruchomościach w Kawęczynie i Kijewie Gmina Kruszwica uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustalić formę przetargu ustnego ograniczonego na wydzierżawienie gruntów rolnych o łącznej pow. 41,1505 ha wraz z budynkami gospodarczymi będących własnością Powiatu Inowrocławskiego położonych w Ostrowie Gmina Kruszwica na działkach:
- dz. nr 18/3 o pow. 1,7700 ha, zapisanej w KW nr 47633,
- dz. nr 18/4 o pow. 5,0800 ha, zapisanej w KW nr 47633,
- dz. nr 28 o pow. 7,3600 ha, zapisanej w KW nr 47633,
- dz. nr 33/11 o pow. 0,1652 ha, zapisanej w KW nr 47633,
- dz. nr 33/12 o pow. 0,5454 ha, zapisanej w KW nr 47633,
- dz. nr 33/13 o pow. 0,7009 ha, zapisanej w KW nr 47633,
- dz. nr 42/2 o pow. 7,9000 ha, zapisanej w KW nr 47633,
- dz. nr 43 o pow. 7,9300 ha, zapisanej w KW nr 47633,
- dz. nr 55 o pow. 8,8800 ha, zapisanej w KW nr 47633,
- cz. dz. nr 35/16 o pow. 0,8190 ha, zapisanej w KW nr 32380.
2. Ustalić w przetargu ustnym ograniczonym cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego w wysokości 41.150,00 zł przyjmując wartość 1.000,00 zł czynszu dzierżawnego rocznego za każdy hektar wydzierżawianych gruntów rolnych oraz wadium w kwocie 4.115,00 zł stanowiącej 10 % wartości ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego.

§ 2.1. Ustalić formę przetargu ustnego ograniczonego na wydzierżawienie gruntów rolnych o łącznej pow. 16,37 ha, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, położonych w Tarnówku gmina Kruszwica na działkach:
- dz. nr 10 o pow. 6,5900 ha, zapisanej w KW nr 50897,
- dz. nr 18 o pow. 9,7800 ha, zapisanej w KW nr 50897.
2. Ustalić w przetargu ustnym ograniczonym cenę wywoławczą czynszu
. dzierżawnego w wysokości 16.370,00 zł przyjmując wartość 1.000,00 zł czynszu dzierżawnego rocznego za każdy hektar wydzierżawianych gruntów rolnych oraz wadium w kwocie 1.637,00 zł stanowiącej 10 % wartości ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego.

§ 3. W przetargu winny brać udział osoby i podmioty gospodarcze z terenu Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[l] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782.Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 458/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 6 lipca 2005 r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi położonych na nieruchomościach w Ostrowie i Tarnówku Gmina Kruszwica oraz określenie ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego i wadium w pierwszym przetargu.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Przedstawioną w uchwale nieruchomość stanowią grunty rolne wraz z budynkami gospodarczymi użytkowane dotychczas przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie. Ze względu na planowaną likwidację Gospodarstwa Pomocniczego przy DPS w Ostrowie Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę nr XXXVI/317/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi położonych na nieruchomościach w Ostrowie i Tarnówku Gmina Kruszwica.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią art. 37 ust. 1
i ust. 4, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.). Na podstawie w/w przepisów określono formę przetargu ustnego ograniczonego. W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ustalono wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5 % ceny wywoławczej i wyższe niż 20 % tej ceny.
W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski