BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 480278

Data: 13 lipca 2005
Nr uchwały: 462/2005
Dotyczy: sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2005 rok Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
UCHWAŁA 462/2005
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 13 lipca 2005w sprawie sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2005 rok Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.Na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) w związku z Uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej oraz z związku z art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm [2]) oraz art. 64 ust. 1 pkt 4 i art. 66 ust 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.[3]) uchwala się, co następuje:


§ 1. Sposób pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2005 rok Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, odbędzie się w trybie pisemnego zaproszenia do składania ofert cenowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] Zmainy tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 i z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek SzubargaUZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 462/2005
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 13 lipca 2005w sprawie sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2005 rok Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Pozyskanie ofert jest niezbędne do dokonania przez Radę Powiatu w Inowrocławiu wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PS ZOZ w Inowrocławiu.
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi w szczególności art. 64 ust. 1
pkt 4 i art. 66 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późno zm.) oraz uchwała Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej. W myśl przytoczonych przepisów Publiczny Specjalistyczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu spełnia określone warunki. W związku z powyższym roczne sprawozdanie finansowe Zakładu podlega badaniu i ogłaszaniu na ogólnych zasadach.

Ponadto badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident (...).
Rada Powiatu w Inowrocławiu jako organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe Zakładu dokona wyboru biegłego rewidenta.
Jednocześnie Zarząd Powiatu uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. został upoważniony do sprawowania nadzoru nad Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w zakresie gospodarki finansowej.
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

462.zaproszenie_do_skladania_ofert_cenowych.lipiec_2005.rtf  -> pobierz
  Rozmiar: 13KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 07:15
  Typ MIME: text/richtext
 
462.zaproszenie.zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 17KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 07:16
  Typ MIME: application/pdf