BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 505586

Data: 10 sierpnia 2005r
Nr uchwały: 485/ 05
Dotyczy: sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
UCHWAŁA NR 485/ 05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 10 sierpnia 2005r.

w sprawie: sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.


Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnić Pana Stanisława Sobeckiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie do sprzedaży w drodze licytacji publicznej majątku po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Zestawienie majątku ruchomego zawiera załącznik nr l do w/w uchwały.

§ 2. Powołać komisję przetargową w składzie przedstawionym w załączniku nr 2 do uchwały, która będzie stosowała zasady i tryb określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. 191, poz. 1957).

§ 3. Cenę wywoławczą ustala się w wysokości rynkowej wartości składnika majątku ruchomego wykazanego w załączniku nr l do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759

Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga


UZASADNIENIE


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Uchwałą Nr 387/05 Zarząd Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 marca 2005r. wyraził zgodę na likwidację Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. W związku z tym, że jednostki podległe nie przejęły całego przedmiotowego mienia gospodarstwa zasadnym jest jego zbycie w drodze licytacji publicznej zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.

Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

485.zalacznik.1.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 192KB
  Data dodania: czwartek, 1 września 2005, godz. 08:43
  Typ MIME: application/pdf
 
485.zalacznik.2.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 12KB
  Data dodania: czwartek, 1 września 2005, godz. 08:44
  Typ MIME: application/pdf