BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 482650

Data: 31 sierpnia 2005 r.
Nr uchwały: 491/05
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
Uchwała nr 491/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2005 r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[l])

uchwala się, co następuje:

§1


Udzielić Panu Włodzimierzowi Figasowi dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie pełnomocnictwa do dokonywania jednoosobowo czynności prawnych w zakresie bieżącej działalności, wynikającej z zadań statutowych placówki, składania oświadczeń woli i podpisywania umów w tym zakresie oraz umów najmu i dzierżawy części nieruchomości i lokali na okres nieprzekraczający dwóch lat.

§2


Pełnomocnictwa udziela się na okres pełnienia funkcji dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienianej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Z uwagi na reorganizację jednostek pomocy społecznych uchwałą Rady Powiatu nr XXXV/288/05 z dnia 1 czerwca 2005r. Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu został przekształcony w filię Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Zarząd Powiatu w Inowrocławiu uchwałą nr 436/2005 z 29 czerwca 2005r. powołał na stanowisko Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie Pana Włodzimierza Figasowi. Stosowne upoważnienie pozwoli dyrektorowi efektywnie zarządzać ww. jednostką organizacyjną. Dyrektor powinien posiadać umocowanie do dokonywania jednoosobowych czynności prawnych wynikających z zadań statutowych jednostki, składania oświadczeń woli oraz podpisywania umów najmu i dzierżawy. Powyższe przyczyni się m.in.: do prawidłowego i należytego gospodarowania mieniem tego domu oraz umożliwi 'dyrektorowi regulowanie różnych zobowiązań wynikających z działalności bieżącej.
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej stanowi, że zarząd może upoważnić (...) kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski