BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494511

Data: 7 września 2005 r.
Nr uchwały: 495/05
Dotyczy: przejęcia sprzętu rolniczego znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu oraz jego przekazania na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie.
Uchwała nr 495/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 września 2005 r.

w sprawie przejęcia sprzętu rolniczego znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu oraz jego przekazania na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) w związku z §1 uchwały Nr XXXIV/267/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego,

uchwala, co następuje:

§1


Przejąć sprzęt rolniczy, znajdujący się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu:
1) ciągnik rolniczy URSUS C-330 (pojazd zarejestrowany, ubezpieczony), T-grupa VII-61/746 o wartości brutto 9.710,44zł /wartość umorzenia 100%,
2) przyczepa ciągnikowa AUTOSAN (pojazd zarejestrowany, ubezpieczony), T-grupa VII-62/748 o wartości brutto 4.532,51zł / wartość umorzenia 100%,
3) ładowacz CYKLOP T-grupa V-48/591 o wartości 4.847,85zł wartość umorzenia 100%,
4) glebogryzarka I-IX-a-139 o wartości 8,30zł (rok nabycia 1986),
5) pług 2-skibowy I-IX-a-142 o wartości 3,32zł (rok nabycia 1986),
6) kultywator zawieszany I-IX-a-140 o wartości 3,45zł (rok nabycia 1986),
7) brony zawieszane I-IX-a-141 o wartości 1,79 (rok nabycia 1986).

§2


Przekazać sprzęt rolniczy wymieniony w §l na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu z/s w Latkowie.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu pismem z 18 sierpnia 2005 r. poinformował, iż posiada sprzęt rolniczy, w skład którego wchodzi: ciągnik rolniczy URSUS C-330, przyczepa ciągnikowa AUTOSAN, ładowacz CYKLOP, glebogryzarka, pług 2-skibowy, kultywator zawieszany, brony zawieszane. Wartość sprzętu rolniczego ustalono w oparciu o księgi inwentarzowe i wynoszą: glebogryzarka 8,30zł, pług 2-skibowy 3,32zł, kultywator zawieszany 3,45zł, brony zawieszane 1, 79zł, natomiast wartość pozostałego sprzętu uległa amortyzacji i została w 100% umorzona.
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym Zarząd Powiatu gospodaruje mieniem powiatu. Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV /267 /2002 Rady Powiatu z dnia 20 lutego 2002 r. Zarząd Powiatu upoważniony jest do przejmowania i przekazywania mienia ruchomego między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Inowrocławskiego o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 15.000,00zł.
Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności faktyczne i prawne zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski