BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 423766

Data: 7 września 2005 r.
Nr uchwały: 496/05
Dotyczy: wystąpienia z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Solankowej 21.
Uchwała nr 496/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 września 2005 r.


w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Solankowej 21.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 oraz w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]), a także w związku w związku z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności nieruchomości, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzone są księgi wieczyste KW nr 21896 oraz KW nr 47628, położonych w Inowrocławiu przy ulicy Solankowej 21, oznaczonych jako działki nr 16/4, nr 17 i nr 18, o łącznej powierzchni 0,4316 ha, na których są wykonywane zadania Powiatu Inowrocławskiego w zakresie edukacji.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 2~8, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają okoliczności faktyczne. Nieruchomości Skarbu Państwa, położone w Inowrocławiu przy ulicy Solankowej 21, oznaczone jako działki nr 16/4, nr 17 i nr 18 o łącznej powierzchni 0,4316 ha służą do wykonywania zadań Powiatu Inowrocławskiego w zakresie edukacji publicznej, które wykonuje Zespół Szkół w Inowrocławiu. Z uwagi na brak decyzji przekazującej ww. jednostce w użytkowanie przedmiotowe nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną), przekazanie tej nieruchomości na rzecz Powiatu Inowrocławskiego następuje w drodze decyzji Wojewody, na wniosek Zarządu Powiatu w Inowrocławiu. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Wydział I Cywilny z dnia 29 sierpnia 2002 r. Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie własność nieruchomości, stanowiqcej działki nr 17 i nr 18 o łącznej powierzchni 0,2848 ha. Obecnie toczy się postępowanie w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w sprawie ujawnienia tego prawa własności w księdze wieczystej.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią: art. 32 ust. 2 pkt 3, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.) oraz art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późno zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami do zadań powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu. Przekazanie do powiatu mienia Skarbu Państwa, służącego do wykonywania zadań powiatu, następuje w drodze decyzji wojewody, na wniosek zarządu powiatu. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski