BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494705

Data: 14 września 2005 r.
Nr uchwały: 499/05
Dotyczy: zatrudnienia Pani Danuty Mikołajczak na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.
Uchwała nr 499/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 września 2005 r.

w sprawie zatrudnienia Pani Danuty Mikołajczak na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1])

uchwala się, co następuje:

§1


Zatrudnić z dniem 20 września 2005r. Panią Danutę Mikołajczak na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu na czas określony, tj. do dnia zatrudnienia nowego dyrektora jednostki, wybranego na podstawie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.

§2


Ustalić następujące warunki zatrudnienia:
1. Miejsce wykonywania pracy - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu,
2. Wymiar czasu pracy - niepełny wymiar czasu pracy - 1/2 etatu,
3. Miesięczne wynagrodzenie w łącznej wysokości - 1.618,00 zł ( słownie: jeden tysiąc sześćset osiemnaście złotych 00/100), w tym:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 1.040,00 zł,
2) stawka dodatku funkcyjnego - 370,00 zł,
3) dodatek za wysługę lat 20% wynagrodzenia zasadniczego - 208,00 zł.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne:
Na wniosek złożony 16 czerwca 2005r. przez Panią Danutę Mikołajczak w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dniem 16 września 2005r., w związku z przejściem na emeryturę, Zarząd Powiatu w Inowrocławiu uchwałą nr 439/2005 z dnia 29 czerwca 2005r.
I w sprawie zwolnienia Pani Danuty Mikołajczak ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych, zwolnił Panią D. Mikołajczak ze stanowiska dyrektora z dniem 16 września 2005r. Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) Starosta w dniu 31 sierpnia 2005r. ogłosił nabór na wolne stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu. Do dnia 16 września 2005r. procedura naboru nie została zakończona. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki, zaproponowano Pani Danucie Mikołajczak pełnienie obowiązków dyrektora, w ramach zatrudnienia na czas określony od 20 września 2005 r. do dnia zatrudnienia nowego dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu. Propozycja zatrudnienia została przyjęta.
Podstawy prawne do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią:
art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do zarządu powiatu należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Mając powyższe na względzie zasadne jest przyjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie zatrudnienia Pani Danuty Mikołajczak na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski